ข่าว : การใช้จ่ายเงินสะสม และเงินทุนสำรองเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

รายละเอียด  : การใช้จ่ายเงินสะสม และเงินทุนสำรองเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รายละเอียดตามสำเนารายงานการประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2563 เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2563 ที่แนบมาพร้อมนี้
     

     
https://www.saerhung.go.th/datacenter/detail.php?news_id=1600ผู้แจ้งข่าว : ปลัด อบต. ประกาศเมื่อ :
   
องค์การบริหารส่วนตำบลเสือหึง
หมู่ที่3 ตำบลเสือหึง อำเภอเชียรใหญ่  จังหวัดนครศรีธรรมราช 80190
โทร 0-7580-9247 Copyrights © 2006 - 2010
WWW.SAERHUNG.GO.TH, All rights Reserved